besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten

wetten.nl – Regeling – Besluit vergoeding voor

Besluit van 27 maart 2012, houdende regels ter normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten

Besluit van 27 maart 2012, houdende regels ter normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Staffel Buitengerechtelijke incassokosten (BIK) | …

Incassokosten zijn de kosten die een schuldeiser maakt om een geldvordering te innen die de schuldenaar niet uit zichzelf betaalt en die aan de schuldenaar worden doorberekend. Deze staffel is van toepassing op zowel de …

Nieuwe regeling buitengerechtelijke incassokosten – …

Deze regeling heet: Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (hierna: het besluit). Dit betekent concreet dat de buitengerechtelijke incassokosten in het besluit worden gemaximeerd. Het besluit bevat een staffel aan de hand waarvan kan worden berekend hoeveel incassokosten er maximaal in rekening kunnen worden gebracht.

Incassokosten | Hoogte wettelijke incassokosten 2018

Het besluit is niet van toepassing op vorderingen tot schadevergoeding, tenzij de betalingsverplichting is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 van het Burgerlijk Wetboek (BW) (artikel 1 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke …

9.7/10(123)

Buitengerechtelijke kosten | Advocaat Eindhoven

Voor het bepalen van de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt aangesloten bij het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’, voortvloeiende uit de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (hierna ook te noemen: “het Besluit”).

Incassokosten: nieuwe wettelijke regeling – …

Discussie over de hoogte of de redelijkheid van de volgens het Besluit berekende vergoeding van buitengerechtelijke kosten is uitgesloten: de verschuldigdheid van het toepasselijke tarief staat vast. De rechter kan geen hogere incassokosten toewijzen, noch de incassokosten matigen.

Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten

Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten Het wordt eenvoudiger om zogenaamde buitengerechtelijke kosten vergoed te krijgen. Dit zijn incassokosten die gemaakt worden voordat een zaak aan een rechter wordt voorgelegd.

[PDF]

Rapport BGK-integraal 2013 – rechtspraak.nl

en het bijbehorende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (Stb. 2012/141) (nader te noemen: ‘Besluit BIK’). De wetgever geeft hiermee regels voor

Buitengerechtelijke kosten berekenen | …

Buitengerechtelijke kosten Met ingang van 1 juli 2012 geldt er een wettelijk maximum voor de buitengerechtelijke incassokosten voor eenvoudig vast te stellen vorderingen uit overeenkomsten (niet zijnde ingewikkelde schadevorderingen).